VEDTEKTER FOR SiA

1.
Studentsamskipnaden i Agder (SiA) er opprettet og drives med hjemmel i til enhver tid gjeldende lov om studentsamskipnader. SiA har virksomhetsadresse Gimlemoen 32, 4630 Kristiansand.

2.
Utdanningsinstitusjoner som fremgår av vedlegg er tilknyttet SiA.

3.
Styret skal ha ti medlemmer og varamedlemmer, som velges slik:
5 medlemmer med vara velges av studentenes velferdsting.
2 medlemmer med vara velges av de ansatte.
3 medlemmer med vara velges av de tilknyttede utdanningsinstitusjoner.
For studentene er funksjonstiden et år. Hvert år velges en av studentene til en funksjonstid på to år. Før de øvrige styremedlemmene er funksjonstiden to år. Funksjonstiden løper fra 1.januar.

4.
Dersom studentene ikke har valgt styreleder, velger styret dets leder. Styret velger dets nestleder. Valgperioden for styreleder /nestleder er ett år.

5.
Administrerende direktør og styrets leder tegner studentsamskipnaden i fellesskap. Styret kan i enkeltsaker gi fullmakt til administrerende direktør.

6.
Styret fastsetter, evaluerer og eventuelt endrer styreinstruks, jfr. aksjelovens § 6-23.

7.
Styret ansetter administrerende direktør. Styret fastsetter, evaluerer og eventuelt endrer instruks for administrerende direktør. Øvrige ansettelser foretas av administrerende direktør.

8.
Daglig leder i datterselskap ansettes av datterselskapets styre i forståelse med administrerende direktør i SiA. Daglig leder i datterselskapene skal rapportere til administrerende direktør i SiA på tilsvarende måte som til styret i vedkommende datterselskap, jf aksjeloven § 6-15.

9.
SiA skal ha en forretningsplan som evalueres jevnlig. Planen og revideringer av den skal godkjennes styret.

10.
Datterselskaper som driver studentrelatert virksomhet er å betrakte som en del av SiAs virksomhet.

11.
Styret kan med 2/3 flertall endre vedtektene. Før endringer vedtas, skal endringsforslaget være forelagt studentenes velferdsting og de tilknyttede utdanningsinstitusjoner.

12.
For øvrig gjelder lov om studentsamskipnader med henvisning til aksjelovens regler.


Kristiansand 21.5.13
Styret for Studentsamskipnaden i Agder