Organisering

Lovfestet organisasjon

Studentsamskipnaden i Agder (SiA) er hjemlet i Lov om studentsamskipnader av 28. juni 1996. Her heter det at samskipnaden har til oppgave å ta seg av de interesser som knytter seg til den enkeltes velferdsbehov ved det enkelte lærested.

SiA ønsker å legge forholdene til rette for studenter på Sørlandet, slik at det helhetlige læringsmiljøet blir best mulig. Dette gjør vi ved å tilby varer og tjenester i umiddelbar nærhet av der studentene oppholder seg.

Organisering

SiAs øverste organ er styret. Dette består av 10 personer; 5 studentrepresentanter, 3 universitets-/høyskolerepresentanter og 2 ansattrepresentanter. Styreleder skal, så langt det er mulig, være en student. Studentene har dermed flertall i styret gjennom styreleders dobbeltstemme ved stemmelikhet. Les mer om styrets sammensetning og styreprotokoller.

Administrerende direktør er øverste leder for den daglige driften av organisasjonen. Organisasjonen består ellers av driftsavdelinger, en helseavdeling, en eiendomsdivisjon og en administrasjon.

Driftsavdelingene (SiA Drift)

SiA Drift består av avdelinger som selger varer og tjenseter til studenter. Tilbudene dekker primærbehov studentene har. Alt skal tilbys til studentvennlige priser. Her inngår:

  • Studentboliger
  • Kafeer
  • Barnehager
  • Idrettsanlegg
  • Kulturhus
  • Bokhandel

Alle driftsenhetene i SiA Drift skal drives etter sunne bedriftsøkonomiske prinsipper, og det settes krav til en gitt driftsmargin for hver enhet.

Helseavdelingen

SiAs helsetjeneste for studenter skal være et supplement til den offentlige helsetjeneste. Vi ønsker å bidra til at utgifter til helsetjeneste holdes på et lavt nivå for den enkelte student og på den måten støtte opp under en normal studieprogresjon. Vi tilbyr blant annet:

  • Helsekasse
  • Psykologordning
  • Psykososialt lavterskeltilbud


Disse tilbudene finansieres stort sett gjennom semesteravgiften.

Eiendomsavdelingen

SiAs eiendomsavdeling har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av vår bygningsmasse. I tillegg har avdelingen ansvar for planlegging og gjennomføring av nye byggeprosjekter.

Adminstrasjonen

I tillegg til administrerende direktør består SiAs administrasjon av funksjonene økonomi, IKT, HR og marked/kommuniksajon. Administrasjonens hovedoppgave er å yte service til virksomhetens avdelinger og ansatte.