Bærekraft

SiA skal medvirke til og være pådriver for bærekraftig utvikling gjennom å gjøre bevisste valg og ha en langsiktig strategi som ivaretar sosiale forhold, økonomi og miljø

Bærekraft og ansvarlighet i praksis.

Vi er sertifisert Miljøfyrtårn og jobber målrettet med arbeidsmiljø, energi, avfall, transport og innkjøp.

Vi er sertifisert i Likestilt Arbeidsliv og jobber aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering..

For oss betyr likestilling at alle har lik verdi, like rettigheter og muligheter Diskriminering betyr å behandle noen dårligere enn andre. 

 

SiA sin drift og utvikling skal skje på en ansvarlig måte som respekterer menneskerettigheter, samfunn og miljø.

Vi er omfattet av «Åpenhetsloven» som skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Den stiller også krav til åpenhet og innsyn for offentligheten i hvordan vi jobber med dette.

I SiA (og i alle virksomheter som er omfattet av loven) er vi pålagt å utføre aktsomhetsvurderinger. Formålet er å skaffe oversikt og analysere risiko for om det skjer brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, både internt, i leverandørkjeder og hos øvrige forretningspartnere. Skjer det ting som har negativ påvirkning på mennesker og deres arbeidsforhold, har vi et ansvar for å forsøke å stanse, redusere eller forebygge dette.

Alle kan skriftlig ta kontakt med SiA og be om informasjon om hvordan vi håndterer eventuelle negative konsekvenser som er vurdert i aktsomhetsvurderinger. SiA må svare på slike informasjonskrav skriftlig og innen tre uker. Les mer om dette på Forbrukertilsynets nettside.

Våren 2023 vil vi jobbe aktivt med all kartlegging så vi får en oversikt og får satt dette inn i en strukturert sammenheng som sikrer en god fremtidig kontroll og oppfølging.

 

SiA,s miljøarbeid