Pedagogisk fokus i Hokus Pokus

Her er våre pedagogiske fokusområder (se mer detaljert informasjon i årsplanen):

Det viktigste for barn er å leke og å ha noen å leke med. Leken bidrar til livsglede, entusiasme, motivasjon og utvikling. Lek og læring går hånd i hånd hos barna. I lek må barn lære seg å forstå medspillernes grenser. Det å fornærme hverandre, og å prøve ut hverandres toleransegrenser, inngår i den sosiale lekens repertoar. I Hokus Pokus legger vi til rette for å skape trygghet og inspirasjon til lek. Vi inspirerer til og gi rom for ulike typer lek både ute og inne.

Barna skal oppleve å mestre sine hverdager og liv, i trygge omgivelser med rom for utforskning og sunne helsevaner. Vi skal arbeide med livsmestring og helse gjennomløpende i barnehagens hverdagsliv og i møte med rammeplanens fagområder. Gode vaner og handlingsmønster dannes i tidlig alder, og kan vare livet ut. I Hokus Pokus vet vi verdien av gode relasjoner, og vi arbeider med de 7 helserettighetene (Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming).

Alt kan gjøres ute! Bevegelse, frisk luft og godt kosthold fremmer god helse. Naturen gir rike muligheter for motorisk utfoldelse og inspirerer til aktivitet. Vi har flere turplasser i barnehagens nærområde der vi har vi bygget opp flotte gapahuker med egne grillplasser.

Alle skal ikke behandles likt, men få like muligheter! Gutter og jenter skal få erfaringer som utvikler deres evner og anlegg. Hokus Pokus skal være en attraktiv arbeidsplass for både kvinner og menn, og gutter og jenter skal ha like god trivsel! Barnehagen skal vise at det finnes mange måter å leve på og at vi kan lære av hverandre. Målet vårt er lik trivsel og like muligheter for hvert barn uavhengig av kjønn, etnisitet, familiebakgrunn, livssyn eller funksjonsevne.

Medvirkning er grunnleggende i et demokratisk samfunn. Medvirkning handler om noe annet enn valg, det handler om våre holdninger og væremåte overfor barn og at vi møter barna lyttende, anerkjennende og med respekt. Barna skal oppleve en demokratisk barnehagekultur der hver enkelt har en stemme og betydning i fellesskapet. Barna i Hokus Pokus skal få uttrykke seg, bli lyttet til og påvirke barnehagens innhold og hverdag.

God språkstimulering er grunnleggende innhold i barnehagen. Gjennom språket lærer barn å forstå verden, utrykke seg, delta, og får en økende innsikt i seg selv. Vi vet at barns ordforråd påvirkes positivt dersom de går i barnehager hvor de møter et bredt register av ulike ord gjennom opplevelser, erfaringer, lek og meningsfulle samtaler med voksne og barn. I Hokus Pokus arbeider vi etter "Språk i barnehagen – mye mer enn bare prat".

Her finner du årsplan med informasjon om satsingsområder, hva vi vektlegger og ellers masse informasjon om livet i barnehagen.

Årsplan Kristiansand        Årsplan Grimstad

Hokus Pokus, Kristiansand

Telefon: 4000 5718
E-post: hokus.pokus@sia.no
Adresse:

Kaserneveien 4
4630 Kristiansand
Se i kart

Buss:

Holdeplass UiA v/Spicheren

Leder:

Mona Holta Holen

Mobil: 90 07 25 22

E-post: Mona.h.holen@sia.no

 

Organisasjonsnummer: 830 319 352

Vi foretrekker EHF faktura: 830319352

Epost fakturaadresse: faktura.hpkrs@sia.no

Hokus Pokus, Grimstad

Telefon: 48224788
E-post:

hokus.grimstad@sia.no

Adresse:

Jon Lilletuns vei 8
4879 Grimstad
Se i kart

Buss:

Holdeplass Jon Lilletuns vei

Leder:

Linda K. Aaberg

Mobil: 414 43 134

E-post: linda.aaberg@sia.no

 

Organisasjonsnummer: 930 319 392

Vi foretrekker EHF faktura: 930319392

Epost fakturaadresse: faktura.hpgrm@sia.no