SiA er sertifisert i Likestilt arbeidsliv

Er et fellesskap for læring og erfaringsdeling. Prosjektet startet i 2018 med 15 pilotbedrifter. I dag er 25 virksomheter sertifisert. I tillegg jobber ytterligere 10 bedrifter mot sin første sertifisering. Ordningen berører nå over 70.000 arbeidstakere.

SiA er en av fire virksomheter som i november ble sertifisert i ordningen «Likestilt arbeidsliv». Likestilling er definert bredt og dreier seg om like rettigheter og muligheter for alle. For å bli sertifisert må virksomheten jobbe måltettet med mangfolds- og inkluderingsarbeidet.

Sertifiseringsordningen er bygd rundt syn innsatsområder: Forankring, inkluderende arbeidsliv, rekruttering, tilrettelegging, heltid, livsfase og likelønn.

Alle mennesker har tett til rettferdige og gode arbeidsvilkår. Forskjellsbehandling eller trakassering på grunn av for eksempel, kjønn, alder, nedsatt funksjonsevne, etnisitet, religion eller seksuell orientering skal ikke aksepteres.

Grethe Broen har vært prosjektleder for SiA og sier:

I SiA er bærekraft et strategisk satsingsområde. SiA skal medvirke til og være pådriver for bærekraftig utvikling gjennom å gjøre bevisste valg og ha en langsiktig strategi som ivaretar sosiale forhold, økonomi og miljø

Likestilt arbeidsliv passer veldig godt inn i det bildet.

Inkludering og tilrettelegging kan i enkelte sammenhenger være litt krevende, men hos oss har det gitt positiv og nyttig erfaring - og flere som har opplevd utfordringer og utenforskap har fått fast ansettelse eller kommet seg videre i livet sitt.

Likestilt arbeidsliv skal være en selvfølge – det handler om like muligheter for alle.

Siden mange opplever at det ikke er slik i dagens arbeidsliv og mange, av forskjellige årsaker, faller utenfor – er det vår plikt til å bidra til å endre på det.

 Da vi gikk inn for å bli sertifisert – handlet det om å få et enkelt, konkret og systematisk verktøy for å jobbe aktivt med mangfold og likestilling i egen bedrift og det handlet om læring og kompetanseheving.

Hos oss i SiA har arbeidet blant annet bidratt til:

  • Økt bevissthet, økt kunnskap og bedre forankring
  • Oppdatering av rutiner
  • Konkrete handlingsplaner og tiltak for å jobbe systematisk og komme videre