SiA Miljøfond-Søknadsfrist 1.nov

Alle studenter og studentforeninger kan søke Miljøfondet! Er du student tilknyttet SiA, og har betalt semesteravgift, kan du søke om støtte til aktiviteter og prosjekter som bidrar til bedre miljø og bærekraft. Søknadsfrist 1.nov

Om SiA Miljøfond

SiA er miljøsertifisert gjennom Stiftelsen Miljøfyrtårn hvor vi dokumenterer vår miljøinnsats og vårt samfunnsansvar. Som Miljøfyrtårn jobber SiA med konkrete miljøtiltak innenfor innkjøp, energiforbruk, avfallsmengder og transport.

Årlig arrangerer SiA MiljøUKA som en del av sitt fokus på miljø og samfunnsansvar. MiljøUKA arrangeres for og sammen med studentene. Som en del av MiljøUKA er det etablert et Miljøfond som skal stimulere studentene til å tenke kreativt og målrettet på miljøtiltak i studenthverdagen. Alle studenter og studentforeninger kan søke Miljøfondet! Er du student tilknyttet SiA, og har betalt semesteravgift, kan du søke om støtte til aktiviteter og prosjekter som bidrar til bedre miljø og bærekraft.

Miljøfondet ledes av et utvalg på tre personer: Representant fra Velferdstinget i Agder, leder av SiA sitt miljøarbeid og leder for marked og kommunikasjon i SiA.

Retningslinjer

 • Søknad leveres på eget skjema som finnes på sia.no
 • Søknaden må inneholde informasjon om ansvarlig søker, omsøkt beløp og søknadstekst.
  Se for øvrig søknadsskjema.
 • Studenter ved universitetet og høgskoler som er tilknyttet SiA kan søke. Søker må ha gyldig student legitimasjon og ha betalt semesteravgift.
 • Studenter kan søke individuelt eller som gruppe/studentforening.
 • Tiltaket som gis støtte må ha et tydelig miljø-/bærekraft perspektiv
 • Det kan ikke søkes om støtte til prosjekter eller drift som får tildeling fra SiA i annen sammenheng
 • Det kan ikke søkes om støtte til drift.
 • Det kan ikke søkes om midler til studieturer, turer og arrangementer utenfor studiebyene Grimstad og Kristiansand.
 • Det kan ikke søkes om støtte til sosiale arrangementer uten faglig innhold.
 • Utvalget foretar tildeling 1 gang i året etter søknadsfrist som er 1. november.
 • Det gis ikke støtte til aktiviteter/prosjekter som allerede er gjennomført.

Sluttrapport

Når tiltaket det søkes om støtte til er gjennomført, skal sluttrapport sendes til SiA (sia@sia.no). Sluttrapporten skal inneholde informasjon om økonomi og en kort rapport om gjennomført aktivitet/prosjekt. Rapporten skal sendes inn i rimelig tid etter gjennomføring. Sendes det ikke inn sluttrapport, kan fondet kreve pengene tilbake.

Søk SiA Miljøfond her